Politics

Tha cuid de cheistean a’ chunntais-sluaigh gun fheum, tha Murray MacLeòid ag ràdh


Tha iomairt poblachd a’ dol son toirt air barrachd dhaoine a’ chunntas sluagh a dheànamh.

[English-language version below]

Ach, ‘s e rud a tha ann a tha air leth cudromach. Tha am fiosrachadh a thathas a’ cruinneachadh air a chleachdadh airson cuideachadh le poileasaidhean poblach a dhealbhadh, eadar slàinte is sòisealta, sìos fiù ‘s gu dè an t-airgead a thig a thoirt dha comhairlean ionadail.

Sign up to our Opinion newsletter

Tha a’ mhòr chuid dhen t-sluagh a’ tuigsinn sin glè mhath agus sin as coireach gu bheil e cho tàmailteach cho beag ‘s a tha air a lìonadh gu seo, 80%.

‘S dòcha gum biodh cus ann rannsachadh-sluaigh iarraidh air carson nach eil an cunntas-sluaigh ag obrachadh ro mhath, ach gu deimhinne, feumaidh beagan de thuigse a bhith ann air dè a tha air a dhol ceàrr.

Tha a bhith gluasad air-loidhe air buaidh a choireigin a thoirt air, tha fhios, ach leis na tha de dhaoine an-diugh a tha cofhurtail le sin, tha fhios nach tug e droch bhuaidh sam bith air.

As aonais rannsachaidh choileanta, feumar a dhol leis an eòlas a th’ againn fhèin, agus na tha na daoine air a bheil sinn eòlach ag ràdh rinn. Air a’ bhun sin, tha e soilleir gu bheil cus na lùib agus gu bheil pàirtean dheth do-dhèanta a thuigsinn, le tòrr de thaghaidhean air am foirm pàipeir agus tòrr a cheuman a dh’fheumas thu dheànamh air-loidhne.

Read More

Read More

Tha Murray MacLeòid ag ràdh gu bheil margaidh an fhearainn a-mach à rian

Le bhith ag iarraidh air an t-sluagh a dhol an sàs ann an rud sam bith, tha e cudromach gum bi e sìmplidh agus nach toir e cus ùine. Air a’ chiad cheum shìmplidh sin, tha an cunntas-sluagh air fàilleagadh, fiù ‘s dhuinne a tha cho eòlach sa ghabhas air foirmichean air-loidhne.

‘S an uair sin, tha ceist mhòr nan cùisean gnèitheach. Tha fios aig daoine gu bheil iad fireann no boirean no ‘s an là a th’ ann, tar-ghnèitheach.

Ach, nuair a tha an uimhir de thaghaidhean ann, tha e ga do chur dheth – gu h-àraid nuair a smaoinicheas tu nach eil rian ann ach gu bheil cuid dheth a’ bualadh air àireamh fìor bheag a-mhàin.

Tha fhios gur e dòigh a tha ann a bhith cothromach dhan a h-uile duine agus ‘s dòcha g’ eil cuid againn air dheireadh air a’ chòrr dhen t-saoghal air an search engine marketing a thaobh tuigse, ach tha gu leòr fhathast nach eil idir a’ tuigsinn a h-uile càil a tha search engine marketing.

Chan eil e idir ag obrachadh ma tha thu a’ cur a’ mhor-chuid dheth le bhith feuchainn ri bhith cothromach do dh’àireamh cho beag.

Tha fios gu ìre carson a tha do ghnè cudromach a thaobh poileasaidh poblach, ach carson fon ghrèin san là a tha ann a thathas a’ faighneachd mu fheise (sexual orientation)?

Chan eil ann an sin ach rud a tha gu tur prìobhaideach agus chan eil gnothach sam bith aig duine eile ris. A-rithist, cunnart daoine a chur dheth.

Agus tha ceist eile ann mu bhith a’ cur “Breatannach eile” an àite Cuimreach no Sasannach. Cò fo shealbh a bha a’ faicinn sin iomchaidh no glic agus e cho follaiseach sa ghabhas an sgaradh poileataigeach a tha ann an Alba an dràsta.

Le iomairt mòr poblachd, tha an ceann-uidhe air a chur air ais mìos, ach mura tig an targaid de 95% a choinneachadh, bu chòirear tòiseachadh a-rithist gu tur agus le sìmpleachadh air cùlaibh a h-uile càil a tha ann.

Tha an saoghal troimh-cheile gu leòr mar-thà agus tha an gnothach search engine marketing ro chudromach fhàgail ann an suidheachadh far a bheil mì-chinnt.

Given every little thing that’s happening on the earth (Ukraine, cost-of-living disaster, and so forth), it’s not too stunning that the present census train has failed to realize the required public traction.

It is a matter, after all, of significant significance. The data it offers helps to tell and form a lot of public coverage, from social and well being points right down to native authorities funding allocation.

That a lot is properly understood by the general public at massive which is why the present completion charge – as issues stand solely 80 per cent have been returned – jars a lot.

Maybe it’s a bit a lot to say we want a census on why the census isn’t working, however clearly we have to perceive what’s on the root of the issue.

The transfer to a web-based system could be a contributory issue, however given how a lot of the inhabitants at the moment are laptop literate, it’s unlikely to be important.

Without correct analysis, we are able to solely go on anecdotal proof and our personal expertise. And, although granted this could be extra a mirrored image on me, a few of it appears all collectively pointless and off-putting.

The essential side in any public engagement is that it’s not going to be an excessive amount of a burden and received’t take up an excessive amount of time. In this primary primary check, it falls down, with an enormous array of decisions on the paper model, full with intensive steerage notes, and the same old on-line identification confirmations.

Persevering nonetheless out of a way of obligation, comes the minefield of gender. We all know instinctively whether or not we’re a person or a girl or trans, or fluid, or no matter we want to name ourselves.

But for an terrible lot of individuals, whether or not behind the societal curve or not, this contemporary array of decisions is totally complicated and easily serves to alienate these of a let’s say extra conventional view of the world.

Undoubtedly, it’s an try by the Scottish Government to be as inclusive as potential and that’s a wholly laudable intention. However, when placating a minority alienates the bulk it turns into counterproductive.

In equity, somebody’s gender will be necessary in figuring out altering traits, an important a part of the census.

However, what on earth at the present time has anybody’s sexual orientation – a wholly non-public matter – bought to do with something surrounding public coverage?

And that’s earlier than we even contemplate why English and Welsh are lobbed collectively as “Other British” underneath the sub-section of white ethnicity. Surely, somebody with even a primary understanding of Scotland’s divisive politics might have foreseen this as an issue.

With a significant publicity marketing campaign, the deadline has been prolonged by a month, but when the said goal of 95 per cent just isn’t reached, then the entire thing ought to be scrapped and began afresh. This time with simplification for almost all very a lot in thoughts. It’s too necessary for it to be left underneath a cloud of uncertainty.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close